FAQ (vragen en antwoorden)

We voorzien een minimale onbruikbaarheid van minstens zes maanden . We laten ons adviseren bij verder onderzoek aan de hand van technische vaststellingen. Om deze reden kan de onbruikbaarheid nog verlengd worden. Voor de dakverdieping en nieuwbouw voorzien we 12 maanden onbruikbarheid.

De postbode werd reeds aangesproken. Voorlopig wordt alle post bijgehouden op het postkantoor in Opwijk, dus niet in het gebouw bedeeld. Hieronder de link naar de website van Bpost waar elektronisch een ander, tijdelijk verblijfsadres kan worden ingegeven. (www.bpost.be/nl/post-doorsturen/tijdelijk)

Lees meer over de vrijstelling op onroerende voorheffing op de pagina van de gemeente Opwijk

Ja, iedere eigenaar dient een hypothecair attest aan te vragen bij zijn notaris. Ook indien de lening op het appartement volledig is afgelost en ook indien er enkel waterschade is (het tweede verdiep, het dak en de gevels maken deel uit van de VME). Verzekeraar Allianz is namelijk verplicht alle bankinstellingen die ooit een krediet hebben verleend op één van deze appartementen aan te schrijven met de vraag of zij mogen vergoeden op de rekening van de mede-eigendom. De kosten die je moet betalen aan de notaris om het attest op te vragen, worden terugbetaald door de verzekeraar. Dit is over te maken aan de syndicus.

Fluvius doet het nodige om alle contracten van gas en elektriciteit stop te zetten bij de diverse leveranciers van energie.
Deze zijn voorlopig al gehalveerd. Vanaf de maand mei dient er enkel nog de helft betaald te worden.
Neen, de verzekering komt tussen voor de gebruiksderving, niet voor het betalen van een huurgarantie. Er werd gevraagd aan de gemeente of de sociale dienst hierbij een rol kan spelen, we wachten op een antwoord.
Na overleg en akkoord van je brandverzekeraar raden wij aan om de woning leeg te maken. Op die wijze hebben de expert een beter zicht op de schade aan de onroerende zaken. Van zodra je dit akkoord bekomt en wilt overgaan tot ontruiming, laat je dit weten aan de syndicus.
Deze kosten kunnen gerecupereerd worden via uw inboedelverzekering.

De verzekeringsmaatschappij Allianz dient te beschikken over een hypothecair attest van ieder appartement om op die manier de kredietinstellingen te kunnen aanschrijven met de vraag of zij mogen de schade mogen uitbetalen aan de VME. De eventuele kosten die hiervoor worden aangerekend door uw notaris worden door de maatschappij terugbetaald. Gelieve ereloonnota van de notaris aan de syndicus per mail te bezorgen voor terugbetaling met vermelding van de rekeningnummer waar dient op terugbetaald te worden.

 

Voor de eigenaars die enkel waterschade hebben geleden en die gans hun inboedel hebben weggehaald kunnen hun inboedelverzekering stopzetten en eventueel een nieuwe verzekering afsluiten voor hun inboedel op hun tijdelijke woonst. Indien er inboedel blijft staan best de verzekering laten verder lopen.

Wat betreft de verzekering gebouw blijft die gewoon verder lopen gezien het gebouw niet volledig werd verwoest door de brand.
De eigenaars zullen toegang moeten verleden aan de expert van Troostwijk, aangesteld door de VME, om de schade per appartement te begroten.

Zij mogen aanwezig zijn en actief deelnemen bij de opname van de schade. Deze schade kan evolutief zijn. Dit betekent dat de schade pas zal duidelijk worden na een aantal weken en of maanden. Schade die zichtbaar wordt na de opname ter plaatsen dient gemeld te worden aan de syndicus.
We verwijzen hiervoor graag naar de ‘ algemene voorwaarden van de polis, ‘ gebouw’ & ‘ nieuwbouwwaarde’.
De begroting van de schade en het afstemmen met aannemers en dus ook bouwtechnieken, laten we over aan onze adviseurs.
Dekerf heeft op zijn kosten ‘ burgerlijk ingenieur Johan Vandendriesche aangesteld om de belangen van de mede-eigendom optimaal te waarborgen en de bouwwerf in alle facetten mee op volgen met iedereen die betrokken is met de bouw.
Neen. Voor slachtofferhulp en psychologische bijstand word verwezen naar de bevoegde diensten van de gemeente.

Eigenaars die een tijdelijk appartement huren dienen zelf het huurgeld te betalen.
De syndicus zal er voor zorgen dat de tijdelijke onbeschikbaarheidsvergoeding, aanvaard door de verzekerirngsmaatschappij, maandelijks zal gestort worden op de rekening van de diverse eigenaars.

Neen, er kan wel een formulier ingevuld worden van aangifte van tijdelijke afwezigheid waarbij men aan de gemeente zijn tijdelijke verblijfplaats kenbaar maakt.

Dit wordt dan opgenomen in het rijksregister. Echter dit is niet verplicht. Formulier kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken van de gemeente.
Eigenaars zijn niet verplicht om kelders en garage leeg te halen maar omwille van veiligheidsredenen wordt er aangeraden om geen waardevolle spullen achter te laten.
Eigenaars zijn niet verplicht om kelders en garage leeg te halen maar omwille van veiligheidsredenen wordt er aangeraden om geen waardevolle spullen achter te laten.

Neen, andere kosten dan ‘onbruikbaarheid en wederopbouw gebouw’ zijn niet verzekerd zoals daar zijn nutsvoorzieningen, verwarming, elektriciteit, water maar ook o.a. huurwaarbogen of verzekeringspremies.


Mogelijks heb je privé een HOME ASSISTANCE onderschreven en zit daar wel deel waarborg in ? Na te vragen bij jouw verzekering privé. Voor wat de inhoud betreft kan je wel aan jouw verzekering een tijdelijke overdracht doorgeven aan jouw verzekeringsmaatschappij . Als huurder zal jouw huuraansprakelijkheid eindigen en kan je ook die waarborg overdragen naar jouw nieuwe woonst.

Om een antwoord te krijgen op deze vraag moet iedere eigenaar te rade gaan bij zijn maatschappij en zien wat er in de polis “Inboedelverzekering” staat opgenomen en wat eventueel bijkomend kan bekomen worden.

Omwille van de bijzondere overeenkomst die makelaar heeft afgesloten met Allianz, buiten de algemene voorwaarden van de polis, nl. Building concept Dekerf, wordt er geen maximale termijn opgelegd.

Volgens onze tegenexpert Troostwijk die de VME heeft aangesteld om hun belangen te verdedigen, laat bouw technisch, voorlopig niets toe om te besluiten dat het gelijkvloers of het eerste verdiep ook dienen afgebroken te worden. Nadat het gebouw terug onder dak zal zijn en nadat het gebouw weer tot rust is gekomen zullen alle nodige onderzoeken worden uitgevoerd om zeker te zijn dat alle gevolgschade is mee opgenomen in de schadeëis naar Allianz toe.

Lees de laatste stand van zaken via de pagina

planning en evolutie van de werken